Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Vážíme si Vaší důvěry. 

Společnost Medochemie Limited (dále jen „Medochemie Limited“) je právnická osoba registrovaná pod reg. číslem: HE7761, která se zabývá výrobou, prodejem a distribucí léčiv a jiných farmaceutických výrobků.

Medochemie Bohemia, spol. s r.o. (dále jen „Medochemie”), IČ: 251 25 559, se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 51837 je součástí celosvětové skupiny MEDOCHEMIE LIMITED, provozuje tyto webové stránky a je rovněž správcem osobních údajů k níže uvedeným účelům zpracování.

Ve společnosti Medochemie si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a zachovávání soukromí všech osob, s nimiž je naše společnost ve styku a nutnost dodržovat účinnou právní úpravu, mimo jiné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) či zákon o zpracování osobních údajů a pravidelně Vás informujeme o tom:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme;
 • jak tyto údaje využíváme;
 • na jakém základě tyto údaje využíváme;
 • po jakou dobu tyto údaje uchováváme; 
 • kdy, jak a proč tyto údaje sdílíme s třetími stranami či je využíváme mimo hranice Vaší země; 
 • jakým způsobem tyto údaje chráníme;
 • jaká práva z toho pro Vás vyplývají;
 • jak se zachovat v případě, kdy nám své údaje nechcete poskytnout;
 • jak využíváme souborů cookies a kde lze nalézt další informace;
 • kontaktní údaje správce a pověřence;
 • obecné zásady zpracování osobních údajů;
 • jak, proč, v jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje používáme;
 • způsob uchování dat a informace shromažďované o nezletilých mladších 15 let;
 • příjemci a zpracovatelé;
 • server webových stránek;
 • jak získat přístup ke svým údajům a další práva na jejich správu;
 • právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • soubory cookies;
 • změny našich Zásad ochrany osobních údajů a cookies.

Pokud máte jakýkoli dotaz související s  našimi „Zásadami ochrany osobních údajů a cookies“, neváhejte nás kontaktovat:
e-mailem: dpo@medochemie.com
telefonicky: 00357 25 867600

Kontaktní údaje správce a pověřence

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně Zásad ochrany osobních údajů a cookies nás můžete kontaktovat:

 • telefonicky na čísle: +420 241 029 000;
 • prostřednictvím e-mailu na adrese: czech@medochemie.com;
 • písemně na adrese: Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika.
 • Kontaktní údaje celoskupinového pověřence jsou následující:
 • jméno a příjmení: Giota Andreou;
 • e-mail: dpo@medochemie.com;
 • telefonní číslo: +357 25 867600;
 • adresa: Medochemie Ltd., sídlem 1-10 Constantinoupoleos Street, P.O. Box 51409, Limassol 3505, Kypr

 

Obecné zásady zpracování osobních údajů

Medochemie se v souladu s osmi bezpečnostními zásadami nařízení GDPR zavazuje, že při shromažďování, zpracovávání a správě osobních údajů budou tyto údaje:

 • zpracovávány dle zákona, korektně a transparentně ve vztahu k subjektu těchto údajů (princip „zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování“); 
 • shromažďovány pro konkrétní, jasné a legitimní účely a nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (princip „účelového omezení“). Jsou-li však osobní údaje zpracovány pro účely veřejného zájmu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, toto zpracovávání se v souladu s článkem 89 (1) GDPR za nelegitimní nepovažuje; 
 • shromažďovány pouze v množství, které je potřebné a relevantní ve vztahu k účelu zpracovávání (princip „minimalizace osobních údajů“);
 • přesné a, tam kde je to nutné, také aktuální (princip „přesnosti a aktuálnosti“). Je třeba přijmout veškerá odpovídající opatření k zajištění toho, aby byly (pro účel zpracování nepoužitelné) nepřesné a/nebo neaktuální údaje neprodleně vymazány či opraveny;
 • uchovávány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je jejich uchovávání nutné pro účely zpracovávání (princip „omezení uložení“). Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, výhradně pokud budou zpracovávány pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 (1) s výhradou provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením za účelem ochrany práv a svobod subjektu údajů.
 • zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před jejich náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (princip „integrity a důvěrnosti“).
 • převáděny ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze pokud správce a zpracovatel splní podmínky stanovené v Zásadách ochrany osobních údajů a cookies a Závazných firemních pravidlech (dále jen “BCR“) společnosti Medochemie (princip „převodu“)
 • spravovány společností Medochemie na její vlastní odpovědnost a společnost Medochemie jako správce je taktéž odpovědná za soulad s nařízením GDPR, a tento soulad musí být schopna prokázat (princip „odpovědnosti“)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a cookies se týkají pouze webových stránek www.medochemie.com a stránek jednotlivých poboček společnosti, nikoli stránek, na které můžete být přesměrováni.

Používáním stránek společnosti a/nebo poskytováním osobních údajů nám dáváte souhlas s jejich používáním v souladu se zmíněnými „Zásadami“. 

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů a Cookies“ se vztahují pouze na údaje, jež nám byly poskytnuty – nikoli na údaje získané či sdílené s jakýmikoli třetími stranami. 

Jak, proč, v jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu Vaše osobní údaje používáme

Společnost Medochemie má stanoveny zejména tyto účely zpracování:

 1. Žádost o zaměstnání
 2. Kontaktujte nás – formulář pro obecné dotazy
 3. Farmakovigilance
 4. Veřejně přístupná odborná informační služba
 5. Spotřebitelské soutěže
 6. Databáze kontaktů pro zasílání novinek
 7. Oprávněný zájem správce na ochraně vlastních práv a obraně při řízeních

 

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

Medochemie shromažďuje a zpracovává Vaše údaje v souladu s GDPR a v odpovídajícím rozsahu v případě alespoň jednoho z následujících důvodů:

Souhlas
Zpracovávání Vašich osobních údajů je oprávněné, pokud je založeno na Vašem jednoznačném a výslovném souhlasu a je v souladu s účelem, pro který byly údaje shromážděny. Váš souhlas lze získat písemně či elektronicky.
  
Pro plnění závazků ze smlouvy 
Zpracovávání Vašich osobních údajů je oprávněné, pokud je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž jste jakožto subjekt údajů smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši vlastní žádost. Toto se mimo jiné týká i elektronicky podané žádosti o zaměstnání.

Pro plnění právních povinností společnosti Medochemie 
Zpracovávání Vašich osobních údajů je oprávněné, pokud je jeho účelem dodržování vnitrostátních, evropských či mezinárodních zákonů a nařízení. Údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je pro soulad s těmito zákony nutný a v rámci omezení stanovených v uvedených normách.

Pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a/nebo jakýchkoli dotčených třetích stran
Vzhledem k tomu, že je činností společnosti Medochemie nakládání s léčivými, lékařskými a farmaceutickými přípravky, vedlejšími a dalšími souvisejícími produkty, může být zpracování Vašich údajů nezbytné k zajištění bezpečnosti a zdraví jak Vás, tak ostatních. Společnost Medochemie má tak právo zpracovávat Vaše údaje, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění ochrany Vašich životně důležitých zájmů.

Pro účely oprávněných zájmů Medochemie 
Zpracovávání Vašich osobních údajů je oprávněné, pokud je nezbytné ke sledování oprávněných zájmů společnosti Medochemie a pokud před těmito zájmy nemají přednost základní práva a svobody subjektu těchto údajů.

SOUKROMÍ

Shromažďování údajů a jejich využití 
Při používání naší webové stránky Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, pomocí kterých Vás můžeme identifikovat či kontaktovat. Mezi tyto údaje mimo jiné patří Vaše jméno, příjmení, datum narození či adresa bydliště. 

Při vyplnění online žádosti či kontaktního formuláře budou všechny poskytnuté údaje uloženy na našich stránkách, jejichž hostitelem je Microsoft Inc. Veškeré poskytnuté údaje budou taktéž shromážděny do e-mailu, jenž nám bude přeposlán prostřednictvím mailového protokolu SMTP skrze SendGrid Services.

Je zajištěno, aby zprostředkovaní správci údajů přijímali veškerá potřebná opatření k tomu, aby bylo dosaženo souladu s ustanoveními místní i evropské legislativy týkající se ochrany osobních údajů.

Nábor


1)    formulář
V případě, že se na naší webové stránce rozhodnete vyplnit žádost o zaměstnání, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů – mimo jiné o jméno, adresu, telefonní kontakt a číslo OP. Taktéž budete vyzváni k nahrání kopie vašeho CV.

Tyto údaje budou zaslány na hostitelské servery (jejichž hostitelem je Microsoft Inc.) a posléze předány příslušnému oddělení Medochemie tak, jak je níže popsáno, odpovědnému za jejich zpracování. Zmíněným odpovědným oddělením obvykle bývá oddělení lidských zdrojů, ale toto se může v konkrétních případech lišit. 

Naše oddělení lidských zdrojů, či jiné odpovědné oddělení společnosti Medochemie obdrží a vyhodnotí e-mailem poskytnuté údaje a uloží je na počítačích v místní síti, pro jejichž ochranu jsou podnikány veškerá přiměřená opatření. Naše komunikace skrz mailový protokol SMTP je chráněna TLS (někdy známým jako SSL), což znamená, že e-mailový obsah je před odesláním přes internet šifrován pomocí šifry.

V případě, že jsou pořízeny tištěné kopie těchto údajů, budou uchovávány ve složkách oddělení lidských zdrojů, ke kterým mají přístup pouze zaměstnanci tohoto oddělení, vedení společnosti či jedinci, kterým bylo poskytnuto oprávnění přístupu k těmto údajům. 

Údaje, které jste nám poskytli, budou interně vyhodnoceny ve snaze určit Vaši vhodnost pro pozici, o kterou máte zájem.  Údajů využijeme v případě, že Vás budeme chtít v souvislosti s žádostí kontaktovat. 

Vaše údaje nebudeme poskytovat, prodávat nebo jinak zpřístupňovat třetím stranám mimo skupinu společností Medochemie.

 2) Výběr napřímo anebo prostřednictvím personální agentury
Účelem zpracování je zajištění výběrového řízení, volba vhodného uchazeče pro uzavření pracovní smlouvy na danou pracovní pozici.

Osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, soukromý telefon, soukromý e-mail, životopis, reference a případné další osobní údaje obsažené v textu zprávy nezbytné pro vyhodnocení pracovních zkušeností.

Osobní údaje uchazečů, kteří zašlou správci životopis prostřednictvím e-mailu nebo formuláře, jsou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení za účelem plnění smlouvy.

V případě, že uchazeč navíc udělí souhlas se zpracováním osobních údajů po ukončení výběrového řízení, jsou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou za účelem zasílání vhodných nových nabídek zaměstnání, a to na základě souhlasu uchazeče (právní základ), nejdéle do odvolání souhlasu, který může být kdykoliv odvolán.
Osobní údaje tří nejlepších uchazečů, kteří nebyli přijati, jsou uchovávány ještě 3 měsíce po skončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce na případném dalším výběru uchazeče při ukončení zaměstnání předchozího uchazeče v rámci zkušební doby.

Právní tituly pro tento účel jsou plnění smlouvy, souhlas a oprávněný zájem. Oprávněný zájem je vysvětlený v těchto zásadách.

Kontaktujte nás – Kontaktní formulář 

V případě, že nás chcete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, poskytnuté údaje z něj budou uloženy na našich stránkách (jejichž hostitelem je Microsoft Inc.). Tyto údaje nám budou přeposlány skrze Cetral Desk způsobem popsaným výše a následně předány příslušnému oddělení či osobě. Osobní údaje budeme na našich serverech uchovávat po dobu šesti (6) měsíců od jejich poskytnutí a po uplynutí této doby budou smazány. 

Pokud nám zašlete zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu či vyřízení daného požadavku.

Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e mail a případné další osobní údaje obsažené v textu zprávy.

V případě, že zde existuje oprávněný zájem na jejich uchování déle (například pro účely kontroly orgánu dozoru), budou osobní údaje subjektu uchovány v nezbytně nutném rozsahu po dobu dalších 3 let za účelem oprávněného zájmu správce dle těchto zásad.

Právním titulem zpracování je souhlas, bez jeho poskytnutí není možné dotaz/požadavek vyřídit, přičemž souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Farmakovigilance

Vezměte prosím na vědomí, že Medochemie uchovává informace o nahlášených vedlejších účincích a stížnostech týkajících se produktů kvůli bezpečnosti pacientů a taktéž za účelem dosažení souladu s místními, evropskými či mezinárodními nařízeními souvisejícími s povinnostmi určenými rozsahem práce společnosti Medochemie nebo požadovaných příslušnými místními, evropskými a mezinárodními agentury.

Pokud nám jakožto pacient ohlašujete vedlejší účinek produktu, může společnost Medochemie v rámci procesu hlášení a sledování případných vedlejších účinků obdržet citlivé osobní údaje o Vašem fyzickém či psychickém zdraví. Vámi poskytnuté údaje tohoto typu (včetně citlivých osobních údajů) budou poskytnuty a použity v souladu s platnými regulačními požadavky k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče a lékařských výrobků nebo zařízení a především k zajištění plnění zákonných povinností Medochemie, týkajících se hlášení nežádoucích účinků spojených s našimi produkty.

Pokud správce obdrží informaci významnou pro bezpečnost léčivého přípravku od jiné osoby než od pacienta, dojde ke zpracování osobních údajů oznamovatele z důvodu nezbytné navazující komunikace pro účel vyšetření významné informace.

Osobní údaje ohlašovatele odlišného od pacienta jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno nebo iniciály, nebo adresa nebo kvalifikace.

Osobní údaje pacienta jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: iniciály nebo číslo pacienta, datum narození (nebo věk nebo věková kategorie, pokud není datum narození k dispozici), pohlaví a jiná relevantní dokumentace.

Osobní údaje autora literárního článku jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, adresa pracoviště, e-mail, telefonní číslo.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od konce registrace přípravku.

Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti.

Příjemcem osobních údajů je v omezeném rozsahu (dle hlášení vůči orgánu dozoru) MEDOCHEMIE LIMITED za účelem zajištění koncentrace farmakovigilančních signálů a informací pro přijetí nezbytných opatření a systematických vyhodnocování informací. Údaje budou zpřístupněny oddělení farmakovigilance společnosti Medochemie a MEDOCHEMIE LIMITED a mohou být sdíleny v rámci společnosti s ostatními odděleními, jichž se týkají. Za účelem plnění zákonných povinností mohou být údaje sdíleny s Evropskou lékovou agenturou pro léčivé přípravky (European Medicines Agency) a dalšími orgány jednotlivých států. Společnost Medochemie bude Vaše osobní údaje uchovávat v souladu s účinnou právní úpravou a se svými zásadami pro uchovávání osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k plnění právní povinnosti.

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Pokud správce obdrží osobní údaje subjektu v souvislosti s provozováním veřejně přístupné informační služby, dojde za tímto účelem ke zpracování osobních údajů subjektu.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v rozsahu dle konkrétní žádosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let.

Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti.

Máte právo na přístup či žádost o úpravu údajů, které uchováváme – v případě zájmu o přístup zašlete e-mail na dpo@medochemie.com. Není však možné požadovat výmaz takových údajů. 
Údaje nezletilých subjektů pod 15 let věku 
V případě, že je subjekt poskytující údaje Medochemii pod věkovou hranicí 15 let, je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce této nezletilé osoby. 

Databáze kontaktů pro zasílání novinek

Pokud společnost Medochemie obdrží od subjektu souhlas se zařazením do databáze kontaktů, jsou osobní údaje subjektu zpracovávány za účelem rozesílky obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků a segmentace pro výběr vhodných sdělení dle aktivity daného subjektu.

Osobní údaje subjektu jsou pro tento účel zpracovávány v rozsahu dle uděleného souhlasu, nejčastěji jméno, příjmení, kontaktní údaje a aktivita ve vztahu ke společnosti Medochemie.

Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány po dobu neurčitou, nejpozději však vždy do odvolání souhlasu.

Právním titulem zpracování je souhlas. Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Subjekt má právo na námitky proti provádění přímého marketingu.

Oprávněný zájem na ochraně práv správce a obraně při řízeních

Pokud společnost Medochemie zpracovává osobní údaje z důvodů uvedených výše, dochází po ukončení těchto zpracování k uchování omezeného rozsahu údajů déle k zajištění nezbytné dokumentace pro oprávněný zájem. Účelem je nutnost doložení souladu orgánu dozoru s účinnou právní úpravou, obrana proti uplatněným nárokům a vymáhání případných nároku společnosti Medochemie.

Osobní údaje subjektu jsou pro tento účel zpracovávány v rozsahu nezbytném pro prokázání souladu s účinnou právní úpravou orgánu dozoru a/nebo v rozsahu nezbytném pro důkazní doložení při řízeních vedených před soudem.

Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány nejdéle po dobu tří let od ukončení předchozího zpracování, což je doba, po kterou může orgán dozoru učinit kontrolu a také tato doba odpovídá promlčecí době. 

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem společnosti Medochemie. Subjekt má právo na námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu.

Jak Vaše údaje uchováváme 

Veškeré osobní údaje, které Medochemie získá, jsou uchovávány na našich vlastních serverech/ve firemní databázi, pro jejichž ochranu a bezpečnost při uchování a zpracování jsou podnikány veškeré přiměřené kroky. Údaje, které nám poskytnete, budou zpřístupněny pouze vedení společnosti (Senior Management) a/nebo osobám, kterým jsou údaje určeny. 

Všechny písemné kopie údajů jsou uchovávány ve složkách přístupných pouze těm jedincům, kteří mají k údajům udělen přístup či příslušným managerům společnosti Medochemie. 

K zajištění přístupu k osobním údajům pouze oprávněným osobám a k zaručení jejich použití pouze ke stanovenému účelu jsou zavedeny přísné kontroly. 

Další ochranná opatření a postupy související se shromažďováním, zpracováváním a převodem Vašich osobních údajů jsou součástí závazných firemních pravidel.   

Webové stránky 

Hostitelem našich webových stránek je společnost Microsoft Inc. K údajům sdíleným na našich webových stránkách má přístup i třetí strana v podobě společnosti, která veškeré tyto údaje nashromáždí a poskytne přímo Medochemii.  

Byla podniknuta příslušná opatření k tomu, aby byla činnost zpracovatelů údajů poskytnutých Medochemii plně v souladu s nařízením GDPR. 

Více informací o zpracování osobních údajů při prohlížení těchto stránek a o využití cookies zde.

Jak lze získat přístup k vlastním osobním údajům (a další práva subjektů údajů)  
Jakými právy můžete jakožto subjekt údajů disponovat: 

Právo být informován a právo na přístup k osobním údajům  
Co se týče způsobu shromažďování a zpracovávání údajů a za jakým účelem k nim dochází, jsme naprosto transparentní.  

V případě, že nás o to požádáte, je naší povinností poskytnout Vám informace o tom, jaké Vaše osobní údaje uchováváme a zda dochází k jejich zpracování. Pokud o to požádáte, rádi Vám poskytneme i souhrn veškerých Vašich údajů, které máme k dispozici.

Právo na opravu/doplnění 
V případě, že jsou Vámi poskytnuté údaje nepřesné či nekompletní, máte právo je upravit či doplnit.  

Právo být zapomenut 
V některých případech máte právo na výmaz svých osobních údajů, např. z důvodu, že pro uchovávání Vašich údajů již není důvod.

Právo na omezení zpracování 
Za určitých okolností máte taktéž právo na zastavení či omezení zpracování. To se může stát například ve chvíli, kdy zpochybníte jejich pravdivost či vznesete námitku proti jejich zpracování. Uchovávání Vašich osobních údajů však přesto omezit nelze. Před zrušením jakéhokoli z omezení Vás budeme předem informovat.  

Právo na přenositelnost 
Za určitých okolností máte právo od nás získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte také právo tyto údaje znovu využít jinde a v neposlední řadě i právo nás požádat o převod těchto údajů jiné třetí straně. 

Právo vznést námitku proti zpracování 
Máte také právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, kterou se společnost Medochemie bude řídit. Toto neplatí pro situace, kdy je zpracování prováděno na základě zákona.  

Orgánem dozoru je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může subjekt podat stížnost.
Další informace týkající se Vašich práv jakožto subjektu údajů, jakož i veškeré nezbytné formuláře a dokumenty, které mají být předloženy v souvislosti s požadavky vyplývajícími z výše uvedených práv, jsou k dispozici v Příručce zacházení s GDPR.

Vyřizování Vašich požadavků na základě uplatnění výše uvedených práv probíhá zdarma, ovšem jen za předpokladu, že Vaše požadavky nejsou zjevně neopodstatněné či nepřiměřené. V takovém případě si Medochemie vyhrazuje právo účtovat poplatek za vzniklé náklady.  

Formulář žádosti o přístup k osobním datům
Formulář žádosti o získání údajů v přenosné formě
Formulář žádosti o vznesení námitky
Formulář žádosti o výmaz osobních údajů
Práva subjektu údajů podle GDPR
Formulář žádosti o omezení zpracování
Formulář žádosti o opravu osobních údajů

Správce údajů 
Správcem údajů pro tuto webovou stránku je: Medochemie s kontakty výše.

Pověřenec
Pí. Giota Andreou 
Tel: 00357 25 852609
Email:  dpo@medochemie.com 

COOKIES 

Prohlížeče typu Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a podobné jsou softwarem používaným k přístupu a k procházení webovými stránkami.  

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky poskytují Vašemu prohlížeči pro jednodušší prohlížení. Mnohdy přitom obsahují jedinečné identifikační údaje. Při návštěvě webové stránky je váš počítač či mobilní zařízení požádáno o povolení k uložení tohoto souboru a přístupu k informacím v něm obsaženým. Umožňuje vlastníkovi webu Vás odlišit od ostatních návštěvníků.   

Mezi údaje shromažďované v rámci Cookies patří mimo jiné datum a čas návštěvy, způsob použití stránky, zda už k návštěvě někdy předtím došlo či odkud jste byli přesměrováni. 

Naše webová stránka využívá cookies ke sledování toho, jak je stránka využívána.  Veškeré shromažďované informace jsou čistě anonymní a k automatickému sběru osobních údajů nedochází.
Naše webová stránka využívá cookies: 
 

 • ke zlepšení webové stránky jako celku na základě popularity jejich jednotlivých částí
 • k rozpoznání a opravě chyb
 • ke zlepšení stránky podle statistického měření
 • ke sledování efektivity našeho marketingu.

Z toho vyplývá, že můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači (mimo jiné například IP adresu, jeho operační systém či druh prohlížeče), nikoli však osobní údaje, jako je jméno, adresa či datum narození. Toto jsou statistické údaje, jež se používají k analýze způsobu používání stránek, což nám pomáhá pochopit, jak návštěvníci web používají a zároveň neidentifikují žádnou konkrétní osobu.  

Cookies nelze spustit jako kód nebo je využít k zavirování Vašeho přístroje. Stejně tak nám nemohou umožnit přístup k Vašemu pevnému disku. Ačkoli nepřímo ukládáme data na Váš pevný disk, jinou možnost zásahu do něj nemáme.   

Pokud soubory cookies z našich stránek získávat nechcete, je možné Váš prohlížeč či zařízení nastavit tak, aby vás upozorňoval na přijímání souborů cookie, jak je uvedeno níže. 

Údaje generované pomocí cookies na webových stránkách společnosti Medochemie lze použít k různým účelům, včetně těchto následujících: 

Nevyhnutelně potřebné cookies 

Bez těchto cookies nelze využívat plné funkcionality našich stránek. Problémy nastanou hlavně u přístupu do zabezpečených oblastí webu. V případě, že cookies odmítnete či je jakýmkoliv způsobem zablokujete, hrozí, že Vám naše webová stránka nebude fungovat tak, jak by správně měla. Některé aspekty její funkcionality můžou být problematické, některé dokonce absolutně nefunkční. 

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují sledovat, jakým způsobem naše stránky používáte, tj. kam chodíte nejčastěji, zda narážíte na chybové hlášky. Umožňují nám stránky postupně pilovat k dokonalosti. 

Funkční cookies 

Tyto cookies umožňují stránce zapamatovat si Vaše údaje (např. uživatelské jméno, jazyk či region, ve kterém se nacházíte) a tím pádem zjednodušit budoucí návštěvy.    

Na našich webových stránkách sice žádné reklamy třetích stran nedovolujeme, ovšem nad případnými reklamami, které do stránek vkládá Váš poskytovatel internetu, kontrolu nemáme. 

Zákon nám ukládá povinnost získat Váš explicitní souhlas před zpřístupněním všech typů cookies, výjimkou jsou ty nevyhnutelně potřebné.  

Jak můžete spravovat své Cookies? 
Jak spravovat své cookies se dozvíte ve funkci „Nápověda“ vašeho prohlížeče, v nastavení vašeho mobilního zařízení nebo na stránce www.aboutcookies.org, která poskytuje podrobné informace o správě souborů cookies ve všech populárních prohlížečích. Společnost Medochemie nijak nespolupracuje s tímto webem a nenese žádnou odpovědnost za jeho obsah ani jinou další odpovědnost. 

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli změny ovlivňující soubory Cookies provedené ve vašem prohlížeči nebudou mít vliv pouze na web Medochemie, ale také na všechny ostatní webové stránky. Způsobem, jak tomuto předejít, je ručně určit, na které weby blokování Cookies platí a na které nikoli. Pokud se rozhodnete Cookies zablokovat, veškeré předvolby spojené s daným webem budou ztraceny. 

Google Analytics 

Google Analytics jsou nástrojem pro webovou analýzu, který nám pomáhá pochopit, jakým způsobem náš web uživatelé používají. Umožňuje nám zobrazit si různé typy přehledů o interakci návštěvníků s naším webem, což může posloužit k jeho vylepšení. 

Google Analytics využívá Cookies první strany ke sběru údajů o používání naší stránky. Tyto údaje následně použijeme k sestavení reportů a vylepšení fungování webu. 

Shromažďované údaje a zaznamenávané trendy jsou čistě anonymní. Nemáme tak možnost rozlišit, k jakému konkrétnímu uživateli náleží.  Konkrétnější informace o tomto nástroji naleznete v Google příručkách pro vývojáře. 

Ze služby Google Analytics se můžete odhlásit, aniž byste ovlivnili způsob, jakým navštěvujete náš web. Další informace o odhlášení nebo sledování ze strany tohoto nástroje na všech používaných webech najdete na stránce Odhlášení ze služby Google Analytics. 

Google považujeme za třetí stranu a za zpracovatele údajů, který je zcela v souladu s místní i evropskou právní úpravou.

Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s použitím souborů Cookies. V případě jejich blokování nejsme schopni garantovat bezproblémové používání webu.  

Jiné webové stránky 

Naše hlavní stránky mohou uvádět odkazy na samostatné stránky jednotlivých poboček společnosti Medochemie. Tyto Zásady ochrany osobních údajů a cookies se jich týkají ve stejném rozsahu.

V případě přesměrování na stránky, které nesouvisejí se společností Medochemie, naše Zásady ochrany údajů samozřejmě pozbývají platnosti. Jiné webové stránky budou mít k dispozici své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

DALŠÍ INFORMACE 

Bezpečnost
Bezpečnost Vašich údajů je pro nás klíčová, ale vezměte v potaz skutečnost, že žádný způsob přenosu dat přes internet a žádný způsob elektronického ukládání dat není stoprocentně bezpečný. Ačkoliv se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

V případě narušení bezpečnosti se zavazujeme vedle příslušných orgánů neprodleně informovat i Vás jakožto subjekt údajů, tak jak je stanoveno v GDPR. 

Změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů a cookies
Tyto Zásady ochrany osobních údajů a cookies nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021 a zůstanou v platnosti, s výjimkou případných změn v jejích ustanoveních v budoucnu, které budou účinné okamžitě po zveřejnění na této stránce.
Vyhrazujeme si právo kdykoli vylepšit nebo změnit naše Zásady ochrany osobních údajů a cookies a tyto Zásady ochrany osobních údajů a cookies byste měli pravidelně kontrolovat. Vaše další používání webových stránek poté, co na této stránce zveřejníme jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů a cookies, bude představovat Vaše potvrzení změn a Váš souhlas s dodržováním upravených Zásad ochrany osobních údajů a cookies.

Ustanovení tohoto dokumentu nejsou vyčerpávající a společnost Medochemie vždy zajistí plný soulad s GDPR. Pokud je nebo bude jakékoli ustanovení v rozporu s ustanoveními místních a evropských právních předpisů, bude se na taková ustanovení hledět jako na neplatná a právní předpisy mají před těmito Zásadami ochrany osobních údajů a cookies přednost.

Medochemie  

1. 1. 2021